• Zamówienia publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PUBLIKUJEMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Bezpośredni link znajduje się tutaj.

 • 2021-03-01

  • Praca

  Nabór na stanowisko specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń

  MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR
  NA  STANOWISKO SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYSTAW I WYDARZEŃ
  (NR REF. MuFo/2021/03/1)
   
  I. Nazwa i adres organizatora naboru:
  Muzeum Fotografii w Krakowie
  ul. Józefitów 16
  30-045 Kraków
   
  Adres do korespondencji:
  plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
  31-154 Kraków
   
  + 48/012-6345932
  e-mail: sekretariat@mufo.krakow.pl
   
   
  Oferujemy:
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
  • współpracę w prężnym zespole.
   
   
  II. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. organizacji wystaw i wydarzeń będzie należało w szczególności:
  koordynacja projektów wystawienniczych od momentu koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy, demontaż wystawy i ewaluację procesu w tym rozliczenie i zamknięcie projektu;
  koordynacja realizacji programu towarzyszącego wystawom
  współpraca z Działem Edukacji w zakresie przygotowywania oraz realizacji wydarzeń edukacyjnych towarzyszących projektom;
  koordynacja wydarzeń kulturalnych organizowanych w MuFo;
  koordynacja publikacji towarzyszących wystawom;
  przygotowanie harmonogramów i budżetów projektów (wystawa lub wydarzenie);
  koordynacja pracy zespołu realizującego projekt, współpraca w szczególności z kuratorem i aranżerem;
  współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
  opracowywanie harmonogramów, budżetów wystaw i wydarzeń
  nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu projektu, monitorowanie odstępstw od przyjętych ustaleń;
  przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z koordynowanymi przedsięwzięciami;
  koordynacja we współpracy z Działem Inwentarzy transportów dzieł sztuki oraz ich ubezpieczenia;
  współpraca przy opracowywaniu planów promocji oraz działań edukacyjnych dotyczących wystaw;
  opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wystawienniczych ze źródeł zewnętrznych.
   
   
  III. Wymagania
   
  Wymagania podstawowe:
  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;
  • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
  • doświadczenie w koordynacji minimum 2 wystaw zarówno z artystami i kuratorami krajowymi jak i zagranicznymi;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność budowania pozytywnych relacji;
  • wysoka kultura osobista.
   
  Wymagania dodatkowe:
  • rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania publicznej instytucji kultury;
  • wykształcenie uzupełniające w zakresie zarządzania, finansów publicznych, ekonomii;
  • doświadczenie w pracy w publicznej instytucji kultury;
  • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, skuteczność działania;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
  • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole).
   
   
  IV. Przedmiot naboru:
  1. specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń;
  2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
  3. pierwsza umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.
   
   
  V. Procedura naboru
  Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwuetapowy:
  I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.
  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
  II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.
   
   
  VI. Wymagane dokumenty
  Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:
  1. CV oraz list motywacyjny; dokument powinien zawierać następujące oświadczenie:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie www lub w BIP.
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   
   
  VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. Termin: do dnia 15.03.2021 r.;
  2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;
  3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. wystaw i wydarzeń Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;
  4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
   
   
  VIII. Informacje dodatkowe:
  1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.
  2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
   
   
  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
   
  Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków.
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mhf.krakow.pl
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:
  Art. 6 pkt.1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))
  Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.
  Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne,
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli do zakończenia procesu rekrutacji (maksymalnie okres 3 miesięcy po jej zakończeniu). Po tym czasie CV zostaje usunięte/zniszczone.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
   
  WAŻNE
  PRZY SKŁADANIU APLIKACJI BARDZO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA
   
  OŚWIADCZENIE
  Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MuFo i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.
  ………………………………………..
  Data i podpis
  Oświadczenie:
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.
  ..........................................................................
  własnoręczny podpis
  Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):
  I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.
  ..........................................................................
  własnoręczny podpis

Rzeźby przestrzenne Kingi Nowak

Wystawa stała Portret

 • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj