DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mufo.krakow.pl

Dane teleadresowe jednostki

Adres: ul. Józefitów 16 30-045 Kraków
Adres do korespondencji: pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
Telefon: +48 12 634 59 32
Fax: +48 12 631 04 55
E-mail: sekretariat@mufo.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.01.2021 r.

Strona internetowa Muzeum Fotografii w Krakowie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Muzeum Fotografii w Krakowie
Strona Muzeum Fotografii w Krakowie posiada między innymi następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (żółte i czerwone litery, czarne tło),
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • skiplinki do: nawigacji strony, treści strony, stopki strony, deklaracji dostępności strony,
 • mapa strony,
 • focus kontrastowy wokół elementów nawigacyjnych.
  Ze względu na wykorzystane rozwiązanie tj. budowanie serwisu w oparciu o metodę Responsive Web Design, serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Muzeum Fotografii w Krakowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynatorka dostępności komunikacyjnej - Agnieszka Olszewska, agnieszka.olszewska@mufo.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 503 870 435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej oddziału Muzeum Fotografii w Krakowie – MuFo Strzelnica, ul. Królowej Jadwigi 220

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Dla osób niepełnosprawnych przybywających do Muzeum własnym środkiem transportu przeznaczone zostało wydzielone specjalne oznakowane miejsce postojowe tzw. koperta na samochód osobowy. Dla osób niepełnosprawnych podróżujących publicznym środkiem transportu, blisko obiektu na ulicy Królowej Jadwigi znajduje się oznakowane przejście dla pieszych ułatwiające przejście przez jezdnie. Ułatwieniem wjazdu do budynku wózków inwalidzkich oraz rodziców z wózkami jest niski próg drzwi wejściowych oraz szerokie (dwuskrzydłowe) drzwi. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych znajduje się w strefie udostępnionej publiczności, na poziomie parteru w skrzydle zachodnim.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Wszystkie wydarzenia oraz wystawy dostępne dla publiczności odbywają się na parterze obiektu. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami obiektu tj. salami wystawowymi oraz restauracją a sanitariatem dla osób niepełnosprawnych ułatwiono komunikację poprzez brak progów. Podłogi sal wystawowych wykonane są z gumowej wykładziny, zapobiegającej ślizganiu się. Położenie drzwi wejściowych, wejść do sal wystawienniczych oraz kształt i wymiary pomieszczeń a także ciąg komunikacyjny zaprojektowany wzdłuż południowej części obiektu umożliwiają dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Na terenie obiektu nie są dostępne pochylnie, platformy, informacje głosowe i pętle indukcyjne.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Dla osób niepełnosprawnych przybywających do Muzeum własnym środkiem transportu przeznaczone zostało wydzielone specjalne miejsca postojowe na samochód osobowy.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Nie ma przeszkód do obiektu z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online Na terenie obiektu na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Opis dostępności architektonicznej oddziału Muzeum Fotografii w Krakowie, tj. MuFo Józefitów, ul. Józefitów 16

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Dla osób niepełnosprawnych przybywających do Muzeum własnym środkiem transportu przeznaczone zostało wydzielone specjalne oznakowane miejsce postojowe tzw. koperta na samochód osobowy. Dla osób niepełnosprawnych podróżujących publicznym środkiem transportu, blisko obiektu na ulicy Królewskiej znajduje się oznakowane przejście dla pieszych ułatwiające przejście przez jezdnie. Ułatwieniem wjazdu do budynku wózków inwalidzkich oraz rodziców z wózkami jest pochylnia znajdują się po lewej stronie od drzwi wejściowych oraz niski próg drzwi wejściowych oraz szerokie drzwi. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0 oraz na poziomie +1.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Komunikacja pionowa: w budynku dostępna jest winda, która zapewnia łatwą komunikację między poszczególnymi piętrami. Komunikacja pozioma: w budynku nie ma progów utrudniających wejście do udostępnianych podczas ścieżki zwiedzania pomieszczeń ani innych barier poziomych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Na terenie obiektu dostępna jest pochylnia, informacje głosowe w windzie oraz pętla indukcyjna stacjonarna zlokalizowana w punkcie informacyjnym ze sprzedażą biletów oraz pętle indukcyjne naszyjne udostępniane w czasie oprowadzania.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Dla osób niepełnosprawnych przybywających do Muzeum własnym środkiem transportu przeznaczone zostało wydzielone specjalne miejsca postojowe na samochód osobowy.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Nie ma przeszkód na wejście do obiektu z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online Na terenie obiektu na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Koordynatorzy dostępności w Muzeum Fotografii w Krakowie

Koordynatorka do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej Agnieszka Olszewska agnieszka.olszewska@mufo.krakow.pl

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej Dariusz Lis dariusz.lis@mufo.krakow.pl

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej Wanda Lach wanda.lach@mufo.krakow.pl

 • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj